İngilizce
Almanca | Fransızca | İspanyolca
Eğitimi

Küresel dünyada iletişim kurabilmenin, iş yapabilmenin, günlük yaşamı hedeflendiği gibi sürdürebilmenin en önemli unsurlarının başında kendi anadili kadar iyi edinilmiş en az bir, hatta iki veya üç yabancı dil bilgisi geliyor. Okuma, dinleme, konuşma, yazma, münazara edebilme becerilerinin tümünü içinde barındıran iyi bir yabancı dil bilgisi, bir yandan güçlü bir eğitimin olmazsa olmazı iken diğer yandan pek çok kapıyı açan önemli bir anahtar.

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework of Reference - CEFR) esas alınır ve yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) sistemi kullanılır. Okul öncesi ve 1–12. sınıflar İngilizce dersi öğretim programında; temel (A1- A2), bağımsız (B1-B2), ve yetkin (C1-C2) kullanıcı referans alınmıştır. Her seviye sonunda ulaşılması hedeflenen yeterlilik düzeyi belirlenirken, öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeylerine göre geliştirilecek beceriler göz önünde bulundurulmuştur.

Öğretim programı, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlarla “Beyin Temelli Öğrenme” ve “Çoklu Zekâ” kuramının temel ilkeleri ışığında hazırlanmıştır. Farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak ve anaokulundan 12. sınıfa kadar bireysel bilgisayar tabanlı programlar kullanılarak, dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, öğrencileri, iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına hazırlamak için sistematik biçimde geliştirilmektedir. Dil bilgisi kuralları öğrenciye doğrudan verilmeden, öğrenciler verilen örneklerden yola çıkarak kuralları kendileri bulmaktadır. Böylece, dil yapıları ile ilgili keşfetme, sorgulama ve anlama aşamalarından oluşan süreç sonunda, öğrenci dilbilgisi kurallarını keşfedecek ve içselleştirebilecektir. Ayrıca, öğretim programımız öğrenimi kolaylaştırmak için İngilizce kullanımıyla disiplinleri bir araya getiren ve öğrenenlerin deneyim ve bilgilerini sorgulamasını ve bağlantı kurmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşıma dayalıdır. İngilizce, ders konusu olarak değil, bir etkileşim ve bilgi aracı olarak görülmektedir.

Öğrencilerimiz ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde Cambridge Sınavlarına girerek dil becerilerini uluslararası düzeyde ölçebilmekte ve başarı kazanmaktadır. TOEFL sınav merkezi olan okulumuzda tüm öğrencilerimize; 4. sınıfta TOEFL Primary, 7. sınıfta ise TOEFL Junior sınavları uygulanmaktadır. Aynı zamanda IELTS sınav merkezi olan okulumuzda tüm öğrencilerimiz 11. sınıfta uluslararası geçerliği bulunan IELTS sınavına girmektedirler.

2. yabancı dil eğitimimiz İlkokul 4. sınıftan başlamaktadır. 4 temel becerinin kazandırılması hedeflenmektedir; okuma-yazma, dinleme ve konuşma becerileri güncel metotlarla, ders içi aktivitelerle işlenmektedir. Tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.

Almanca dersinde öğrencilerimiz Das Akademie tarafından düzenlenen ve Almanca bilgilerini belgelemek amacıyla uluslararası geçerliliği bulunan TELC sınavına girmektedirler.

Okulumuz DELF-DALF sınav merkezidir. Öğrencilerimiz, Fransızca’da, okulumuzda uygulanan ve tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylanan DELF-DALF sınavına girmekte ve dil becerilerini diploma ile belgeleyebilmektedirler.

İspanyolca seviyesinin uluslararası düzeyde tanınması için ise öğrencilerimiz, İspanya Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmektedirler.
Atatürk Köşesi

Ansolon