İngilizce

İspanyolca|Fransızca| Almanca Eğitimi

Küresel dünyada iletişim kurabilmenin, iş yapabilmenin, günlük yaşamı hedeflendiği gibi sürdürebilmenin en önemli unsurlarının başında kendi anadili kadar iyi edinilmiş en az bir, hatta iki veya üç yabancı dil bilgisi geliyor. Okuma, dinleme, konuşma, yazma, münazara edebilme becerilerinin tümünü içinde barındıran iyi bir yabancı dil bilgisi, bir yandan güçlü bir eğitimin olmazsa olmazı iken diğer yandan pek çok kapıyı açan önemli bir anahtar.

Yabancı dil müfredatımızda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning - CEFR) esas alınır ve yöntem olarak İletişimsel Yaklaşım (Communicative Learning) sistemi kullanılır. Okul öncesi ve 1–12. sınıflar İngilizce dersi öğretim programında; temel (A1- A2), bağımsız (B1-B2), ve yetkin (C1-C2) kullanıcı referans alınmıştır. Her seviye sonunda ulaşılması hedeflenen yeterlilik düzeyi belirlenirken, öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeylerine göre geliştirilecek beceriler göz önünde bulundurulmuştur.

Öğretim programı, öğrenenlerin öğrenme yeteneklerinin ve potansiyellerinin farkına varabilmesini sağlamak amacıyla, öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlarla Beyin Temelli Öğrenme ve Çoklu Zekâ kuramının temel ilkeleri ışığında hazırlanmıştır. Farklı öğrenme stilleri dikkate alınarak ve anaokulundan 12. sınıfa kadar bireysel bilgisayar tabanlı programlar kullanılarak, dilbilgisi yapıları ve sözcük bilgilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri, öğrencileri, iletişimin en önemli araç olduğu günümüz dünyasına hazırlamak için sistematik biçimde geliştirilecektir. Dil bilgisi kuralları öğrenciye doğrudan verilmeden, öğrenciler verilen örneklerden yola çıkarak kuralları kendileri bulacaktır. Böylece, dil yapıları ile ilgili keşfetme, sorgulama ve anlama aşamalarından oluşan süreç sonunda, öğrenci dilbilgisi kurallarını keşfedecek ve içselleştirebilecektir. Ayrıca, öğretim programı öğrenimi kolaylaştırmak için İngilizce kullanımıyla disiplinleri bir araya getiren ve öğrenenlerin deneyim ve bilgilerini sorgulamasını ve bağlantı kurmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşıma dayalıdır. İngilizce, ders konusu olarak değil, bir etkileşim ve bilgi aracı olarak görülmektedir.

2. yabancı dil eğitimimiz İlkokul 4. sınıftan başlamaktadır. 4 temel becerinin kazandırılması hedeflenmektedir; okuma-yazma, dinleme ve konuşma becerileri güncel metotlarla, ders içi aktivitelerle işlenmektedir.  Tüm etkinliklerde öğrencilerin seçtikleri dili sevmeleri ve etkin bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimiz seviyelerine göre uluslararası geçerli olan DELE/DELF sınavlarına hazırlanmaktadır. Bu Diplomalar Ortak Avrupa Dil Referans çerçevesi kapsamında,İspanya Eğitim, Meslek Öğretim Bakanlığı ve Fransız Konsolosluğu tarafından verilen İspanyolca ve Fransızca bilgisini uluslararası alanda belgeleyen tek resmi lisanslardır.

Amaçlarımız
 • İngilizce yazılmış bir metni okumaktan zevk alan, tartışabilen, yorum yapabilen öğrenciler yetiştirmek
 • İngilizceyi etkili bir şekilde konuşan, yazan, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel dil olan İngilizceyi kullanan bireyler yetiştirmek.
 • Günlük yaşamda yurt içi ve yurt dışında yabancı dilde iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek.
 • Akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler yetiştirmek.
 • Dil sınıfı öğrencilerini YDS'ye hazırlamak.
 • Tüm öğrencileri üniversitede Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlamak
 • Ders dışı etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde etkili kullanımını sağlamak.
 • Eleştirel düşünmeyi sağlamak.
 • Eğitim süreci içerisinde zamanı etkili kullanmayı öğrenmiş olan bireyler yetiştirmek.
 • Problem çözme becerileri gelişmiş öğrenciler yetiştirmek.
Hedeflerimiz
 • 8. Sınıf sonunda B1+ ve 12. Sınıf sonunda C1 seviyesine ulaşmaları
 • Hz. sınıfında A1 seviyesinde başlayan öğrenciler sene sonunda bireysel farklılıklara da bağlı olarak B1/B1+ seviyesinde süreci tamamlamaktadırlar.
 • Etkili bir şekilde konuşup, yazmaları
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazanmaları
 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME becerisini kazanmaları
 • Global sorunlara farkındalık geliştirmeleri
 • Farklılığa saygı duymaları
 • İngilizce dilini sevmeleri
 • Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, aktif okuma stratejilerinin uygulanması, süreç yazımı, farklı türlerin analiz edilmesi ve etkili konuşmalar yapılması bu programın ana hedeflerinden bazılarıdır.
Öğretim Uygulamalarımız
 • Tüm yetenekler; dinleme, konuşma, inceleme, okuma ve yazma ile birlikte yapı ve kelime bilgileri sistematik şekilde geliştirilmektedir.
 • ELT (İngilizce Dil Eğitimi) materyalleri, interaktif okuma platformu olan Achieve 3000 adlı uygulama kullanılmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon